ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ... ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹਾਜਰ ਹੋਵਾਂਗੇ!